Regulamin Nagrody

1. Nagroda im. Barbary i Stanisława Brukalskich Stowarzyszenia Żoliborzan, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest inwestorowi za wyremontowanie lub wybudowanie w okresie czterech lat kalendarzowych obiektu lub zespołu obiektów o znaczących wartościach architektonicznych wpisujących się w charakter Żoliborza.

2. Nagrodę przyznaje Jury w ramach konkursu Nagrody im. Barbary i Stanisława Brukalskich na zasadach niniejszego regulaminu.

3. Jury Nagrody może, na podstawie analizy nadesłanych zgłoszeń  ustanowić kategorie obiektów, w których przyzna nagrody równorzędne (np. domy wielorodzinne, jednorodzinne lub budynek użyteczności publicznej). W takim przypadku jednej z prac nagrodzonych nagrodą równorzędną może być przyznana Nagroda Główna.

4. Zgłoszenia do Nagrody może dokonać dowolna osoba drogą mailową na adres NagrodaBrukalskich@gmail.com.  W zgłoszeniu należy podać dokładny adres inwestycji (musi się ona znajdować w granicach administracyjnych dzielnicy Żoliborz), przybliżoną datę realizacji inwestycji wraz z krótkim uzasadnieniem propozycji. Nieprzakraczalny termin nadsyłania zgłoszeń to 30 kwietnia. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do wstępnej selekcji obiektów dopuszczonych do dalszej części konkursu.

5. Nagrody, potwierdzone tablicą honorową i dyplomem, przyznaje Jury.

6. Oprócz Nagród Jury może przyznać wyróżnienia, potwierdzone dyplomem.

7. Jury podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień.

8. Decyzja o przyznaniu nagród i wyróżnień ogłaszana jest nie później niż 30 czerwca w trakcie specjalnej uroczystości, podczas której są one wręczane laureatom.